Evharistična molitev (Svet)

EVHARISTIČNA MOLITEV ali ANAFORA – molitev zahvale in posvetitve (pri oltarju; vzorec tempeljskega bogoslužja); Hvalospev je zahvala Očetu, sodelujejo vsi verniki z vzkliki in Svet.
»Evharistična molitev je središče in vrhunec celotnega svetega opravila.« (vir: Papež Benedikt XVI., Posinodalna apostolska spodbuda, Evharistija zakrament ljubezni, Cerkveni dokument 115, Družina, Ljubljana 2007, 49)
Dialog - ODPEVI PRI HVALOSPEVU: In s tvojim duhom. Imamo jih pri Gospodu. Spodobi se in pravično je. 381
1. Zahvala - uvodni oz. začetni hvalospev (prefacio)
2. Vzklikanje - SVET ni samostojen spev, temveč zgolj kratek del evharistične molitve oz. sklepni vzklik hvalospeva, hvalnica v obliki aklamacije, pri kateri se celotno občestvo združi z nebeškimi močmi. Sanctus (Svet) je vzet iz Iz6, tudi iz Ps99(98) in Dan7, 2. del pa iz Ps117/118,25; Hozana v hebrejščini pomeni »Bog ga ohrani!« ali »Pomagaj vendar!« in je bil prvotno prošnji klic, kasneje pa prijateljski vzklik na čast Bogu ali tudi cesarju oz. kralju, zato so ga vzklikali Jezusu ob vhodu v Jeruzalem – pri tem lahko premišljujemo, kako so Judje Jezusa najprej slavili vzklikajoč mu Hozana, a malo kasneje so mu kričali »Križaj ga!«; Hebrejska beseda Sabaoth pomeni vojne čete, v smislu da je Bog Gospod nebeških čet, da je torej vse podrejeno Bogu. Glede na izvor besedila je spev Svet sestavljen iz dveh delov: Svet in Blagoslovljen. Blagoslovljen so v preteklosti po tridentinskem mašnem obredu lahko peli šele po povzdigovanju, med tem ko je mašnik sam zase molil preostanek evharistične molitve, seveda v latinščini - nekateri (tudi pp Benedikt XVI) še vedno zagovarjajo, da je Benedictus bolj smiseln po povzdigovanju, čeprav naj bi ga danes dojemali kot enovit, nedeljiv del evharistične molitve, zato naj ga molijo ali pojejo vsi verniki, lahko izmenjaje z zborom ali solistom; sicer pa ga včasih, če je bolj slovesne in daljše oblike, zapojejo tudi šele pri obhajilu.
MAŠA 1 – 7 285 - 310 in parafraze (sicer manj primerne, razen če izvajamo na 'tridentinski' način, ko je duhovnik Svet oz. Sanctus recitiral v latinščini, verniki pa so zraven peli parafrazo Svet v slovenskem jeziku:
Sveti, sveti, sveti Bog 788 (2. kitica pesmi Hvala večnemu Bogu)
Verniki stojijo, tisti v klopeh pa pokleknejo na obe koleni.
Še posebej kadar je sv. maša v latinskem jeziku, lahko organist od tu naprej do vzklika po povzdigovanju (ali do sklepnega slavospeva ali vse do očenaša) s tišjimi registri na orgle igra za ta del namenjene skladbe, npr. Elevation (G. Frescobaldi ali D. Zipoli), med tem pa mašnik moli evharistični kanon.
3. Epikleza: Mašnik v imenu Cerkve kliče Svetega Duha za posvetitev kruha in vina.
4. Besede (pripoved) postavitve in posvetitve (spremenjenje) so Jezusova nadgraditev 11. in 12. dela pashalne večerje, safun (skrito) in barek (blagoslov), s posvetilnimi besedami: Mr 14,22-25).
5. Anamneza: Čaščenje oz. obhajanje spomina Kristusovega trpljenja, vstajenja in vnebohoda.
6. Daritev – povzdigovanje, pri povzdigovanju lahko 3x po 2x ob delavnikih ali ob nedeljah in praznikih 3x po 3x z vmesnimi kratkimi presledki pozvonimo z malimi zvončki, pri pokleku pa le 1x ali ob nedeljah in praznikih 2x (zlasti še, če si izmenjujeta dve akordični skupini zvončkov), lahko tudi le udarimo na manjši zvon v prezbiteriju (kot gong) in pustimo zvenu pot v tišino, vseskozi med povzdigovanjem pa lahko zvonijo veliki zvonovi v zvoniku, ali se nanje pritrkava; ponekod morebitne zraven držoče prapore (npr. gasilske) in zastave (npr. državne ob državnem ali kulturnem prazniku ali skavtsko zastavo) pri tem lahko skupaj s svečami dvignemo, pri mašnikovih poklekih pa spustimo - a naj bo rajši poudarek na bistvu, tj. gledanje hostije in keliha oz. sv. Rešnjega Telesa in Krvi - prav tako se stoječi verniki pri obeh mašnikovih poklekih globoko priklonijo; v prid pozornosti do sv. hostije in keliha pa je zelo priporočljiva tudi tišina, brez zvončkljanja, zvonjenja ali pritrkavanja (ali tišina le v prezbiteriju, v zvoniku pa zvonjenje) in čim manj dodatnih gest v prid izključne pozornosti do povzdigovanja sv. Rešnjega Telesa in Krvi.
VZKLIK PO POVZDIGOVANJU - naj jih molijo ali pojejo vsi verniki, lahko izmenjaje z zborom ali solistom: Tvojo smrt oznanjamo 361 - 364 (primerno ob vseh priložnostih, sicer pa najprimerjene od Velikonočne vigilije do Telovega in od praznika sv. Petra in Pavla do adventa), Kadar uživamo ta kruh 365 - 367 (najprimerneje na Veliki četrtek, na prvo sveto obhajilo, od Telovega do praznika sv. Petra in Pavla, lahko pa tudi od Božiča do posta), Reši nas, Odrešenik sveta 368 (najprimerneje na spokorne dneve ter v adventu in postu).
Klečeči verniki v klopeh naprej klečijo ali se vsedejo, tisti ki imajo stole, sedijo. Pri ljudskem petju ob latinski »tridentinski« sv. maši je od povzdigovanja do očenaša sveta tihota (zasebna molitev).
7. Zagovor: Spomini živih in rajnih članov Cerkve. Nato sv. maša doseže svoj višek, zato je dobro, da verniki že tu vstanejo in ne šele potem pred očenašem:
8. Sklepni slavospev (ne hvalospev ?) Bogu - Sveti Trojici, kot sklep evharistične molitve, molijo ali pojejo samo mašnik in somaševalci, brez vernikov (!), kajti verniki potem odgovorijo ali odpojejo: AMEN! ali AMEN, AMEN, AMEN! (na koncu molitve ali prošnje v hebrejščini pomeni »zgodi se, česar prosimo« ali »Bog naj nas usliši«, na koncu vere ali prisege pa »gotovo je tako« ali »resnično je tako«) – slovesni amen po trinitaričnem vzkliku naj bo zapet raje 3x kot le 1x in slovesno (s tem je evharistična molitev končana):
Amen po evharistični molitvi 369, 370 (ker je bolj smiselno "amen" zapeti le 3x in ne večkrat, se lahko zadnja dva »amen« združi v en »amen«, s tem da se ves zaključek fraze zapoje na »a« tretjega »amen«, potem na zadnji noti pa še »men«, tako preidemo iz začetne povsem koralne melodije, ko "amen" zapojemo za sekundo gor, naprej preko na eni stopnji višje zopet za sekundo gor, v to zaključno melodično variacijo oz. melizem)
Pri mašah z otroki so predvideni posebni vzkliki (Tomčeva uglasbitev v prilogi Mavrice treh evharističnih molitev pri sv. maši z otroki).
Verniki vstanejo (potem ko je evharistična molitev končana) – lahko pa vstanejo že preje pri točki 8, ko je slavospev Sveti Trojici in trikratni amen, v smislu podobnosti glede na stoječo držo pri Svet.