Viri in literatura

1. VIRI

Alleluia, nadškofija Videm, 1993.

Arh Ivan, Odpevi med berili za zborovsko in ljudsko petje, Zagorje 1971.

Arh Ivan, Odpevi med berili za nedelje in praznike v letu C za zborovsko in ljudsko petje, Zagorje 1976.

Blaznik Špela, ur., et al., On živi!, Mladinska bogoslužna pesmarica, Družina v sodelovanju s skupnostjo Emanuel, Ljubljana 2005.

Bogoslužni molitvenik, Slovenska škofovska konferenca, Družina, Ljubljana 2007

Butkovič Mirko, Papež Benedikt XVI. in Cerkvena glasba, diplomska naloga, Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Ljubljana 2008.

CLP – Cerkvena ljudska pesmarica, Spremljava, Zadruga katoliških duhovnikov FLRJ v Ljubljani, 1961.

Cerkveni molitvenik, Slovenska škofovska konferenca, Ljubljana 2007.

Cerkvene pesmi, Zasavsko pastoralno področje, 1973.

Dolinar Ksenija, ur., Glasba, Leksikoni Cankarjeve založbe, Cankarjeva založba, Ljubljana 1984.

Ferenčak Štefan, Cerkvena glasba, repertitorij, Maribor, Ljubljana 2005 – skripta TF UL in predavanja na TF v Ljubljani (predmet Cerkvena glasba) v šol. l. 2005/06 in 2006/07.

G – Gloria, Katoliški molitvenik in pesmarica krške škofije, Dušnopastirski urad krške škofije, Mohorjeva založba Celovec – Ljubljana – Dunaj, 2006.

Gospod, nauči nas moliti, Mladinski molitveni priročnik, Katehetski center, Ljubljana 1984.

CLP – Cerkvene ljudske pesmi, Priročnik za organista k pesmarici Hvalimo Gospoda, Nadškofijski ordinariat v Ljubljani, 1978.

HG – Hvalimo Gospoda, Besedila in napevi cerkvenih ljudskih pesmi z nekaterimi molitvami, Nadškofijski ordinariat v Ljubljani, 1979.

Hvalite Gospoda / Lodate il Signore, župnija Žabnica / Camporosso, nadškofija Videm / Udine 2000.

Krajnc Slavko, predavanja na TF v Ljubljani (predmet Liturgika) v šol. l. 2008/09.

B – Konstitucija o svetem bogoslužju (SC – Sacrosanctum Concilium, 4.12.1963), v: Koncilski odloki 2. vatikanskega vesoljnega cerkvenega zbora (1962 – 1965), Družina, Ljubljana, 2004.

Kumer Zmaga, ur., Lepa si, roža Marija, Zbirka slovenskih ljudskih pesmi o Mariji, Mohorjeva druža Celje, 1988 (1989).

Lesar Anton, Liturgika, Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg, Ljubljana 1896.

Joseph Ratzinger – Benedikt XVI, Spisi o cerkveni glasbi, Družina, Ljubljana 2009.

Maček Franc, duhovnik Ljubljanske nadškofije, nedeljski in praznični sporedi mašnega ljudskega petja (»listki«).

Missa latina, prenovljena pesmarica za petje pri latinskih mašah, Bogoslovno semenišče v Ljubljani, Ljubljana 2008

Molimo! Molitvenik za odrasle, Gorica 1955.

Nadrah Anton, Cerkvene ljudske pesmi v liturgiji, Oznanjevalno-liturgična vrednost Cerkvene ljudske pesmarice iz leta 1961, Inavguralna disertacija (delni natis), Cistercijanski samostan v Stični, Ljubljana 1969.

Naša daritev, Duhovska zveza v Trstu, 1972.

Naša pesem, Celovec 1974.

Pesmi in molitve in Taizeja, Skupnost katoliške mladine, Ljubljana 1994.

Petrovčič Jerina Tadeja, ur., Spevi in molitve iz Taizeja, Mohorjeva družba, Celje 2004.

Podstenšek Matej, Glasbena podoba bogoslužja, v: Cerkveni glasbenik, Družina 2002 – 2006.

Podstenšek Matej, ur., Pesem vesela, krščanske duhovne pesmi, Hvalite Gospoda 52, Slomškova založba, Maribor 2008.

Povsod Boga!, Rim 1947.

Premrl Stanko, Variacije, Škulj Edo, ur., Tretji zvezek, Knjižnica cerkvenega glasbenika (Musica organistica slovenica), Družina – Cerkveni glasbenik, Ljubljana 1979.

Rimski misal, kakor ga je naročil prenoviti Drugi Vatikanski Cerkveni zbor in ga je razglasil papež Pavel VI., Slovenska izdaja, izdala Sovenska škofovska liturgična komisija, Ljubljana 1992.

Ropitz Jože, ur., Slovenski kantorale, Priročnik za kantorje (pevce), organiste in zbore, Škofijski dušnopastirski urad v Celovcu – oddelek za Cerkveno glasbo, Celovec 1987.

SG – Slavimo Gospoda, Bogoslužna pesmarica in molitvenik, Mohorjeva družba, Celje, 1988.

Slavimo Gospoda, molitvenik in pesmarica, Dušnopastirski urad v Celovcu, 1976.

Slovenski nadškofijski liturgični svet, Molitveno bogoslužje, Navodila za molitev prenovljenega brevirja, Nadškofijski ordinariat v Ljubljani, 1972.

Smolik Marijan, Liturgika, Mohorjeva družba, Celje 1995.

Smolik Marijan, Liturgika, zbirka: Priročnik za organiste, Družina – Cerkveni glasbenik, Ljubljana 1987.

Smolik Marijan, predavanja na Orglarskem tečaju v Ljubljani (predmet Liturgika) v šol. l. 1993/94.

Spevi med berili, Slovenska škofovska liturgična komisija, Ljubljana 1970.

Spevi med berili, I. del, Psalmi z odpevi za adventni in božični čas, Slovenska škofovska konferenca, Ljubljana 2010.

Spremljevanje k Ljudski pesmarici za nabožno petje v cerkvi, v šoli in doma, priredil Fr. Sal. Spindler, Katoliško tiskovno društvo v Ljubljani, 1904.

Škulj Edo, ur., Knjižnica Cerkvenega glasbenika, Tretja zbirka: Cerkvena zborovska pesmarica, Sedmi zvezek: Adventne in božične, Družina – Cerkveni glasbenik, Ljubljana 1978.

Škulj Edo, ur., Knjižnica Cerkvenega glasbenika, Tretja zbirka: Cerkvena zborovska pesmarica, Tretji zvezek: Evharistične pesmi 1, Družina – Cerkveni glasbenik, Ljubljana 1981.

Škulj Edo, ur., Knjižnica Cerkvenega glasbenika, Tretja zbirka: Cerkvena zborovska pesmarica, Četrti zvezek: Evharistične pesmi 2, Družina – Cerkveni glasbenik, Ljubljana 1981 (na str. 2 pa piše 1995).

Škulj Edo, ur., Knjižnica Cerkvenega glasbenika, Osma zbirka: Cerkveni moški zbori, Četrti zvezek: Marijine pesmi, Družina – Cerkveni glasbenik, Ljubljana 1990.

Škulj Edo, ur., Knjižnica Cerkvenega glasbenika, Tretja zbirka: Cerkvena zborovska pesmarica, Peti zvezek: Marijine pesmi 1, Družina – Cerkveni glasbenik, Ljubljana 1979.

Škulj Edo, ur., Knjižnica Cerkvenega glasbenika, Tretja zbirka: Cerkvena zborovska pesmarica, Šesti zvezek: Marijine pesmi 2, Družina – Cerkveni glasbenik, Ljubljana 1980.

Škulj Edo, ur., Knjižnica Cerkvenega glasbenika, Tretja zbirka: Cerkvena zborovska pesmarica, Prvi zvezek: Mašne in darovanjske, Družina – Cerkveni glasbenik, Ljubljana 1982 (na str. 2 pa piše letnica 1985).

Škulj Edo, ur., Knjižnica Cerkvenega glasbenika, Tretja zbirka: Cerkvena zborovska pesmarica, Drugi zvezek: Mašni spevi in odpevi, Družina – Cerkveni glasbenik, Ljubljana 1981 (na str. 2 pa piše letnica 1995).

Škulj Edo, ur., Knjižnica Cerkvenega glasbenika, Tretja zbirka: Cerkvena zborovska pesmarica, Deveti zvezek: Praznične pesmi, Družina – Cerkveni glasbenik, Ljubljana 1982.

Škulj Edo, ur., Preludiji k cerkvenim ljudskim pesmim, Stolni župnijski urad v Ljubljani, 1980.

Škulj Edo, ur., Knjižnica Cerkvenega glasbenika, Tretja zbirka: Cerkvena zborovska pesmarica, Prvi dodatek: Tuji skladatelji, Družina – Cerkveni glasbenik, Ljubljana 1983 (na str. 2 pa piše letnica 1985).

Špendov Vendelin, Spevi med berili, Ljubljana 1985.

Špendov Vendelin, Spevi med berili za adventne nedelje, Ljubljana 1978.

Špendov Vendelin, Spevi med berili in aleluje z vrstico za mešani zbor in orgle, Božični čas, Ljubljana 1979.

Štefan Recek, ur., Cerkvene pesmi, Župnijski urad Murska Sobota, 1982.

Tomc Matija, Preprosti mašni spevi za rajne, Ljubljana 1968.

Trošt Jože, Preludiji k cerkvenim pesmim, orgle, samozaložba, Ljubljana 2008.

Trošt Jože, Spevi med berili, samozaložba, Ljubljana 2004.

Valenčič Rafko, Kranjc Slavko, Faganel Jože, ur., Liturgia theologia prima, Zbornik ob 80-letnici prof. M. Smolika, ur. Rafko Valenčič idr., Celjska Mohorjeva družba, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, Založba Družina 2008.

Verska glasba, v: Communio, mednarodna katoliška revija, ur. Anton Štrukelj, Družina 2000, letnik 10, št. 3.

Zafošnik Gregor, Cerkvene pesmi in spevi za mešani zbor, Ob skladateljevi 90-letnici, Hvalite Gospoda 2, Slomškova založba, Maribor 1992.

Zwitter Alek et al., On živi! Adoro te v notah. Emanuel, Ljubljana 2009.

2. LITERATURA

Bešter Stane, ur., Vsi zapojmo Gospodu I, pesmi in popevke, Župnijski urad sv. Štefana, Ljubljana 1979.

Bitenc Janez, Jezus nas ima rad, 30 otroških pesmi na besedilo Berte Golob, Ljubljana, Mohorjeva družba, Celje, 1995.

Bogoslužni molitvenik, Slovenska škofovska konferenca, Družina, Ljubljana 2007.

Briški Janez, Pesem ti pojem, Župnijski urad Dravlje, Ljubljana 1995.

Buhvald Helena in Kert Jožko, ur., Tebi pojem, Stvarnik moj, Kulturno društvo Mohorjan, Prevalje 2005.

Cerkveni glasbenik, Družina, Ljubljana – 2010.

Duh Nace, Svet postal bi lep, samozaložba, Ljubljana 1994.

Duh Nace, Gospod, prijatelj moj, samozaložba, Ljubljana 1998.

Duh Nace, Ti, Gospod, si moja pot, samozaložba, Ljubljana 2002.

Fajdiga Vinko, ur., Cerkev v sedanjem svetu, Slovenski škofje, št. 5-6, leto 3 (1969).

Dalmatin Jurij, Slovenska protestantska pesmarica, faksimile, Svet knjige, Ljubljana 1984.

Graduale triplex, Abbaye Saint-Pierre de Solesmes, 1979.

Juvan Franc, Ne pozabi na srce, samozaložba, Ljubljana 1994.

Juvan Franc, Mi smo mladi, veseli kristjani, samozaložba, Ljubljana 1996.

Juvan Franc, Na pragu upanja, samozaložba, Ljubljana 1999.

Juvan Franc, Naša maša, samozaložba, Ljubljana 2000.

Juvan Franc, Glejte, sejavec gre sejat, samozaložba, Ljubljana 2002.

Juvan Franc, Pesem svetonočna plava, samozaložba, Ljubljana 2002.

Juvan Franc, Mati ljubezni / Slovenska svetost, samozaložba, Ljubljana 2002.

Katekizem katoliške Cerkve, Slovenska škofovska konferenca, Ljubljana 1993.

Kristjan moli, Škofijski liturgični sveti v Kopru, Ljubljani in Mariboru, Družina, Ljubljana 1982.

Kumer Zmaga, ur., Čez polje pa svetinja gre, Iz izročila nabožnih pripovednih pesmi na Slovenskem, Mohorjeva druža Celje, 1994.

Kumer Zmaga, Koledniki prihajajo, Mohorjeva družba Celje 2003.

Kumer Zmaga, Ena urca bo prišla, Mrliške pesmi na Slovenskem, Družina, Ljubljana, 2003.

Kumer Zmaga, Marija v Svetem pismu in slovenski ljudski pesmi, Družina, Ljubljana, 2004.

Kumer Zmaga, Od Florjanovega do Velikega Šmarna, Mohorjeva družba, Celje 2006.

Kumer Zmaga, Od klopotca do adventnega venca, Mohorjeva družba, Celje 2004.

Kumer Zmaga, Od pusta do majnice, Mohorjeva družba Celje 2005.

Kumer Zmaga, Matičetov Milko, Vodušek Valens, ur., Slovenske ljudske pesmi, Druga knjiga, Pripovedne pesmi, Slovenska matica, Ljubljana 1981.

Nadrah Anton, Pesmi, Cistercijanska opatija Stična, 2002.

Pojte Gospodu novo pesem, Duhovne himne in pesmi za čaščenje, Nashville: Word Music, Integrity Music, 2000.

Pridi Gospod Jezus, Pesmarica Prenove v Duhu, Prenova v Duhu, 2005.

Pučnik Peter, ur., Ko vstaja sonce, Zavod sv. Frančiška Saleškega, Škofljica, 2003.

Pučnik Peter, ur., Nekdo me ljubi, Zavod sv. Frančiška Saleškega, Škofljica, 2008.

Pučnik Peter, ur., Njegov dotik, Zavod sv. Frančiška Saleškega, Škofljica, 2006.

Pučnik Peter, ur., Tebi, Prijatelj, Zavod sv. Frančiška Saleškega, Škofljica, 2003.

Sveto pismo, SSP, Svetopisemska družba Slovenije, Ljubljana 1996.

Škulj Edo, Cerkveni ljudski napevi, I. Protestantski napevi, Družina, Ljubljana 2000.

Škulj Edo, Cerkveni ljudski napevi, II. Starejši katoliški napevi, Družina, Ljubljana 2001.

Škulj Edo, Cerkveni ljudski napevi, III. Novejši katoliški napevi, Družina, Ljubljana 2004.

Škulj Edo, Cerkveni ljudski napevi, IIII. Teološko sporočilo besedil, Družina, Ljubljana 2007.

Škulj Edo, Odloki o cerkveni glasbi, Ob stoletnici Pijevega motu proprija, Družina, Ljubljana 2003.

Škulj Edo, ur., Vsi zapojmo iz srca, Šmarnice ob Marijinih pesmih, Stolni župnijski urad, Ljubljana 1984.

Terseglav Marko, Cvetko Igor, Golež Marjetka, Strajnar Julijan, ur., Slovenske ljudske pesmi, Tretja knjiga, Pripovedne pesmi, Slovenska matica, Ljubljana 1979.

Vsi zapojmo Gospodu II, pesmi, Župnijski urad sv. Štefana, Ljubljana 1992.

Žgur Nada, ur., A in Ω, Ognjišče, Koper 2009.

Žgur Nada in Dečo, ur., Nič ni nemogoče, Prenova v Duhu, 2002.

OPOMBA:

Številke ob pesmih so vzete iz bogoslužne pesmarice Slavimo Gospoda, MD, Celje 1988.